Obchodní podmínky

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti SOMNIA, s.r.o.

so sídlom na adrese Kíperská 10 A / 852, 900 89 Častá, Slovenská republika, IČO : 44595034, IČ DPH: SK2022755328
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese : https://wood-point.cz

Úvod

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti SOMNIA s.r.o.,  identifikačné číslo: 44 595 034 (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim umiestnený na internetovej adrese https://wood-point.cz ( ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, právne vzťahy neupravené vo VOP sa riadia Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim neupravené vo VOP sa riadia Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník„).

Objednávka

Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené na webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný akceptovať prijatú objednávku.

Ceny uvedené na webovom rozhraní obchodu sú vrátane DPH a sú platné pri minimálnej objednávke 30 m2. Objednávky menšie ako 30 m2 a viac ako 100 m2 sú nacenené individuálne.

Ceny ponúkaného tovaru nezahŕňajú náklady spojené s dodávkou tovaru. Cena prepravy tovaru je stanovená na základe žiadosti o cenovú ponuku, o ktorú je možné požiadať telefonicky (+421 948 016 089), emailom (info@wood-point.cz) alebo prostredníctvom webového formulára na adrese: https://wood-point.cz/cenova-nabidka/

V žiadosti je potrebné špecifikovať kontaktné údaje klienta (meno, priezvisko, telefonický kontakt, email) požadovaný tovar, množstvo a presnú adresu dodania. V prípade chýbajúcich kontaktných údajov – meno, priezvisko, telefonický kontakt, email nebude cenová ponuka vypracovaná.

Na základe obdržanej cenovej ponuky je možné uskutočniť objednávku. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko (prípadne názov spoločnosti), dodaciu a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; názov tovaru a požadované množstvo. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej strane (s výnimkou spoločnosti zabezpečujúcej prepravu tovaru).

Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí so VOP. Tovar sa objednáva emailom (info@wood-point.cz) – ako odpoveď na obdržanú cenovú ponuku alebo telefonicky (na čísle +421 948 016 089).

Na základe prijatej objednávky kupujúci vystaví zálohovú faktúru – obvykle na 30 % z celkovej ceny tovaru. V prípade objednávky tovaru na zákazku podľa špecifických požiadaviek kupujúceho alebo neštandardného tovaru môže kupujúci požadovať aj vyššiu zálohu. Výška zálohy je predmetom dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

Uhradením zálohovej faktúry sa objednávka považuje za záväznú a je chápaná ako kúpna zmluva uzatvorená na diaľku.

Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje s kupujúcim, predávajúci potvrdí prijatie zálohy a oznámi predbežnú dodaciu dobu.

Dodacia doba a spôsob platby

Doba dodania sa pohybuje od 4 pracovných dní do 6 týždňov v závislosti od množstva a druhu tovaru. Orientačná doba dodania je uvedená na cenovej ponuke, upresnená je po uhradení zálohovej faktúry.

Spravidla 2 dni pred dodaním tovaru sa predávajúci skontaktuje s kupujúcim aby potvrdil termín dodania, oznámil váhu a rozmery zásielky a dohodol spôsob platby.

Platbu za tovar je možné realizovať bankovým prevodom na základe vystavenej faktúry (tovar bude expedovaný až po prijatí platby) alebo dobierkou. Dobierka je možná len pre objednávky do 5000 EUR s doručením v rámci Slovenskej republiky. Okrem Slovenskej republiky je možné tovar dodať (bez možnosti dobierky) do Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rakúska, Nemecka, Talianska, Švajčiarska, Francúzska.

V prípade, že kupujúci nie je schopný prebrať tovar v navrhovanom termíne, predávajúci je oprávnený účtovať skladné vo výške 3 EUR / europaletu /kalendárny deň. Prvé tri dni sa skladné neúčtuje.

Doručenie a preberanie tovaru

Prepravu tovaru zabezpečuje externá prepravná spoločnosť. Zásielky sa doručujú v pracovné dni, medzi 9:00-17:00 hod. V deň doručenia kupujúceho telefonicky kontaktuje prepravná spoločnosť aby oznámila približný čas doručenia tovaru (predbežný čas doručenia nie je možné oznámiť deň vopred kvôli plánovaniu rozvozov v nočných hodinách). Kupujúci preberá tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke. V cene prepravy je zahrnutý len jeden pokus o doručenie na adresu uvedenú kupujúcim. Všetky ďalšie pokusy o doručenie tovaru budú kupujúcemu fakturované osobitne.

Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je tovar viditeľne poškodený a zničený, kupujúci je povinný ihneď kontaktovať predávajúceho (najneskôr do 24 hodín od doručenia tovaru) a s prepravnou spoločnosťou spísať zápis o škode a kópiu zápisu o škode preposlať predávajúcemu.

Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo dodaného tovaru nebudú akceptované.

Storno objednávky, odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku až do momentu obdržania zálohovej faktúry. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou.

Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomnou formou – elektronicky na email info@wood-point.cz alebo poštou na adresu sídla predávajúceho. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísané kupujúcim.

Tovar, ktorý sa rozhodne spotrebiteľ vrátiť do 14 dní odo dňa jeho doručenia nie je možné zaslať späť na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť. Je možné vrátiť výlučne nepoškodený, nepoužívaný tovar v stave, v akom ho kupujúci prevzal. Tovar je potrebné zaslať na adresu sídla predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na prepravné v súvislosti s vrátením tovaru bez udania dôvodu znáša spotrebiteľ.

Predávajúci je povinný spotrebiteľovi najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia tovaru vrátiť všetky platby, ktoré od neho prijal.

Právo na bezdôvodné odstúpenie od zmluvy do 14 dní sa netýka spotrebiteľov, ktorí si objednali tovar na zákazku (rozumie sa tým tovar, ktorý v čase objednávky nebol vyrobený, ale dal sa zhotoviť na základe požiadaviek kupujúceho).

V prípade, že kupujúci nie je spotrebiteľom (o čom rozhoduje nákup tovaru na IČO), takémuto kupujúcemu nevzniká právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní.

Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že kupujúci neuhradil faktúru v rámci doby splatnosti (14 kalendárnych dní). Neuhradením faktúry v rámci jej splatnosti kupujúci stráca nárok na vrátenie zálohovej platby.

Reklamácie a záruky

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je v zhode s kúpnou zmluvou. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaný tovar má akosť a úžitkové vlastnosti uvádzané predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci na použitie tovaru uvádza, alebo pre ktorý sa tovar obvykle používa.

Nerovnomerný sklon vlákien, skrútené alebo ohnuté kusy či iné deformácie nie sú klasifikované ako vady / kazy a nie sú predmetom reklamácie. Drevo je prírodný materiál charakteristický absorpciou a strácaním vlhkosti, čo vplýva na rozmer dodaného výrobku. Rozmery – šírka a hrúbka dosky sa tak môžu líšiť až do 6 % oproti fakturovaným rozmerom. Drevo nie je farebne jednotný materiál, každá doska má svoj vlastný charakter v závislosti od lokality výskytu a podmienok rastu stromu, z ktorého pochádza. Aj keď dosky pochádzajú z toho istého zdroja, rozdiel medzi sklonom vlákien a farebným odtieňom môže byť výrazný. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o prirodzenú charakteristiku dreva, rozdiely vo farbe a sklone vlákien nie sú predmetom reklamácie.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti (prípadne aj na inú adresu po dohode s predávajúcim) len ako zásielku (dobierky predávajúci nepreberá). Balík s reklamovaným tovarom musí byť riadne zabalený a musí obsahovať: komplet reklamovaný tovar, popis reklamácie, závady, faktúru a kontaktné údaje kupujúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, nepoužitý (reklamovať je možné len nenamontovaný tovar).

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. V prípade uznania reklamácie tieto vynaložené prostriedky predávajúci uhradí kupujúcemu.

Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady/zo záruky uplatňuje kupujúci na emailovej adrese predávajúceho info@woodpoint.sk

Ak je reklamácia opodstatnená, riešenia reklamácie si predávajúci a kupujúci dohodnú, pričom reklamácia sa môže riešiť:

-odstránením vady (ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť)

-výmenou poškodeného tovaru

-vrátením ceny za tovar

Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci maximálne do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.
Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, zmenu farby, rozmerov (drevo prirodzene napúča alebo zosychá podľa podmienok okolia) alebo na vady, ktoré vznikli neodbornou montážou či neodbornou manipuláciou s tovarom.

Záverečné ustanovenia

Kupujúci vyhlasuje, že pred vyplnením alebo odoslaním objednávky sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že v plnej miere uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú či elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.